Regulamin Kursu Przygotowawczego

Regulamin Kursu Przygotowawczego

 organizowanego przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Skawinie.

 § 1

Zgodnie ze Statutem Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie zwana dalej Szkołą, organizuje zajęcia ruchowo – umuzykalniające dla kandydatów na uczniów pierwszej klasy Szkoły.

§ 2

Wnioski o przyjęcie dziecka do udziału w Kursie Przygotowawczym składa rodzic lub opiekun prawny dziecka w terminie od 1 marca do 1 kwietnia.

§ 3

Udział w Kursie Przygotowawczym jest bezpłatny.

§ 4

Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na Kurs Przygotowawczy decyduje kolejność złożenia Wniosków.

§ 5

Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły.

§ 6

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w ustalonych przez Szkołę grupach 12 – 16 osobowych.

§ 7

Osoba zgłaszająca dziecko zobowiązuje się do zaopatrzenia dziecka w strój do ćwiczeń, baletki i pomoce dydaktyczne zalecone przez pedagoga prowadzącego zajęcia na Kursie Przygotowawczym.

§ 8

Zgłaszający zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa dziecka na zajęciach.

§ 9

Dziecko, które nie uczestniczyło w zajęciach bez usprawiedliwienia, będzie skreślone z listy kursantów a na jego miejsce zostanie przyjęte dziecko, które nie dostało się na Kurs Przygotowawczy w wyniku braku miejsc.

§ 10

W ramach Kursu, dziecko zdobywa umiejętności, które ułatwią mu autoprezentację podczas przesłuchania sprawdzającego przydatność kandydatów do pierwszej klasy Szkoły.

§ 11

W zajęciach mogą brać udział dzieci od 5 do 16 roku życia, licząc rok kalendarzowy, w którym dziecko osiąga swój wiek.

§ 12

W ramach Kursu Przygotowawczego Szkoła prowadzi również poradnictwo dla kandydatów, obejmujące w szczególności informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.

§ 13

Uczestnictwo w Kursie Przygotowawczym nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do Szkoły.

§ 14

Kandydaci oraz opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, Regulaminów oraz norm zachowania i postępowania przyjętych jako obowiązujące w Szkole.

Skawina, 2015-03-01