1. Informuję, że w bieżącym roku szkolnym nie odbędą się egzaminy promocyjne i końcowe z przedmiotu głównego.
 2. Nie odbędą się przesłuchania końcoworoczne klas pierwszych.
 3. Nie odbędą się przesłuchania praktyczne z fortepianu dodatkowego.
 4. Oceny z tych przedmiotów zostaną ustalone przez nauczycieli prowadzących dany przedmiot.
 5. Uczniowie kończący szkołę:
  • przesyłają najpóźniej do dnia 5 czerwca 2020 roku plik audio – video z nagraniem całego programu wymaganego do prezentacji na egzaminie końcowym. Nagranie zostanie odtworzone przez komisję powołaną przez Dyrektora szkoły i przedyskutowane. Z komisyjnego wysłuchania nagrania zostanie sporządzony protokół. Ocenę końcową wystawia nauczyciel prowadzący, głównie w oparciu o całoroczną pracę, stopień spełnienia wymagań określonych w programie nauczania z uwzględnieniem poziomu wykonanych utworów na przesłanym nagraniu, stopnia zaangażowania ucznia (także podczas pracy zdalnej) oraz indywidualnych możliwości i predyspozycji ucznia.
  • Uczniowie dyplomanci, którzy nie mają możliwości zarejestrowania na nośniku elektronicznym swojego programu w domu, mogą go nagrać na terenie szkoły, ale wyłącznie podczas wcześniej umówionych konsultacji, w obecności nauczyciela.
  • W dniach 27 i 28 maja w godzinach 1700-1800 odbędą się testy na zakończenie szkoły z przedmiotów „kształcenie słuchu” i „audycje muzyczne”. Informacje szczegółowe podają nauczyciele prowadzący przedmioty „kształcenie słuchu” i „audycje muzyczne”. Informacje są również dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce: http://smuzskawina.edu.pl/informacja-dla-dyplomantow-testy-koncowe-z-ks-i-am/ .
 6. Odwołany jest sprawdzian końcowy z rytmiki dla klasy 3 cyklu sześcioletniego i zespołu rytmiki klasy 2 cyklu czteroletniego.

Konrad Szota
Dyrektor
Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie