Nabór na stanowisko – konserwator

Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie ogłasza nabór na stanowisko – konserwator.

 1. Przedmiot naboru:

 • Stanowisko: konserwator
 • Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie 
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę
 • Wymiar czasu pracy: 10 godzin tygodniowo – 1/4 etatu

2. Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe
 • co najmniej półroczne doświadczenie w pracy na w/w stanowisku

3. Wymagania dodatkowe:

 • przestrzeganie podstawowych zasad moralnych
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi i dorosłymi pracownikami szkoły
 • poczucie odpowiedzialności
 • wysoka kultura osobista

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku 

Naprawy i prace bieżące:

 • urządzeń wodno – kanalizacyjnych
 • centralnego ogrzewania
 • urządzeń w toaletach i łazience
 • wymiana żarówek
 • drzwi, zamków, pulpitów, krzeseł
 • przycinanie żywopłotu przed wejściem do szkoły
 • koszenie trawy przed wejściem do szkoły
 • czyszczenie rynienek ściekowych wody deszczowej
 • drobne naprawy sprzętu elektrycznego
 • inne konieczne naprawy

Malowanie:

 • w okresie ferii, malowanie pomieszczeń szkolnych – na polecenie dyrektora

Inne prace:

 • wymiana zużytych elementów wyposażenia szkoły
 • układanie krzeseł na Sali Kameralnej Szkoły
 • przenoszenie korespondencji pod wskazany adres
 • wykonywanie innych poleceń przełożonych
 • dyżurowanie na portierni szkoły

Przestrzeganie BHP

 • odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych używanych do pracy
 • zgłaszanie pracownikom sekretariatu wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu
 • umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym zgodnie z instrukcją użytkowania
 • używanie odzieży ochronnej zgodnie z jej przeznaczeniem
 • wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

Gospodarka materiałowa:

 • kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętu, pomocy, znajomość stanu posiadania
 • zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów będących pod opieką pracownika,
 • dbałość o powierzony sprzęt
 • odpowiedzialność materialna za narzędzia, sprzęt mechaniczny odzież ochronną oraz sprzęt i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach

Sprawy ogólne:

 • dbałość o estetyczny wygląd
 • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora szkoły

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny (nieobowiązkowo)
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (potwierdzone kopie)
 • inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności (kopie)
 • świadectwa pracy
 • oświadczenie o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej). Składane dokumenty muszą być opatrzone klauzulą:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałam/em w dokumentach rekrutacyjnych w obecnym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie ul. Witosa 4, 32-050 Skawina, będącego administratorem moich danych osobowych”

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie od dnia 20 maja 2019 roku do dnia 4 czerwca 2019 roku do godz. 17:00 z dopiskiem ,,Oferta na stanowisko konserwator w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie”

6. Opis procedury wyłaniania kandydata

Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie.

Dokumenty niekompletne zostaną zwrócone właścicielom drogą pocztową.