Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie


Wst
ęp deklaracji

Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/smuzskawina 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-14

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


U
łatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-02-12

.

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji:  

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Konrad Szota 
e-mail: konszota@gmail.com 
Telefon: 122912288

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wejście do budynku bez progowe z poziomu chodnika. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w budynku.

Aplikacje mobilne

Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie mobilnych.

Tłumacz języka migowego

Brak dostępności tłumacza języka nie oferuje osobnych aplikacji migowego.

Wersja elektroniczna:

http://smuzskawina.edu.pl/wp-content/uploads/2020/09/Deklaracja-dostępności.pdf