Dla aplikujących do pracy

Osoby starające się o zatrudnienie w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie proszone są o wysyłanie wniosków o zatrudnienie wraz CV na adres e-mail: <<smuz.sk@gmail.com>>

W materiale aplikacyjnym należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Treść obowiązującej zgody oraz klauzula informacyjna – poniżej. Materiały nie zawierające obowiązkowych zapisów będą usuwane i pozostawione bez odpowiedzi.

ZGODA

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałam/em w dokumentach rekrutacyjnych w obecnym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Skawinie ul. Witosa 4, 32-050 Skawina, będącego administratorem moich danych osobowych.

…………………………………………….

data, podpis kandydata

Klauzula informacyjna