Regulamin Kursu Przygotowawczego

Informacje dotyczące kursu przygotowawczego będą ogłoszone po skompletowaniu grup.

WNIOSEK ONLINE NA KURS PRZYGOTOWAWCZY

Regulamin kursu przygotowawczego dla kandydatów do pierwszej klasy

Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie 

§ 1

Zgodnie ze Statutem Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie zwana dalej Szkołą, organizuje zajęcia ruchowo – umuzykalniające dla kandydatów na uczniów pierwszej klasy Szkoły.

§ 2

Wnioski o przyjęcie dziecka do uczestnictwa w Kursie Przygotowawczym składa rodzic lub opiekun prawny dziecka w terminie od 1 marca do 1 kwietnia roku szkolnego, w którym składa się Wniosek.

§ 3

Udział kandydatów do Szkoły w Kursie Przygotowawczym jest bezpłatny.

§ 4

Ilość miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na Kurs Przygotowawczy decyduje kolejność złożenia Wniosków.

§ 5

Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie Szkoły lub przez stronę internetową szkoły

§ 6

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w ustalonych przez Szkołę grupach 10 – 16 osobowych.

§ 7

Osoba zgłaszająca dziecko zobowiązuje się do zaopatrzenia uczestnika w wymagany przez prowadzącego nauczyciela strój do ćwiczeń, baletki i pomoce dydaktyczne zalecone przez pedagoga prowadzącego zajęcia Kursu Przygotowawczego.

§ 8

Zgłaszający zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa dziecka na zajęciach.

§ 9

Dziecko, które nie uczestniczyło w zajęciach bez usprawiedliwienia, będzie skreślone z listy kursantów a na jego miejsce zostanie przyjęte dziecko, które nie dostało się na Kurs Przygotowawczy w wyniku braku miejsc.

§ 10

W ramach Kursu, dziecko zdobywa umiejętności, które ułatwią mu autoprezentację podczas przesłuchania sprawdzającego przydatność kandydatów do nauki w pierwszej klasie Szkoły.

§ 11

W zajęciach mogą brać udział dzieci od 5 do 16 roku życia, licząc rok kalendarzowy, w którym dziecko osiąga swój wiek.

§ 12

W ramach Kursu Przygotowawczego Szkoła prowadzi również poradnictwo dla kandydatów, obejmujące w szczególności informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.

§ 13

Uczestnictwo w Kursie Przygotowawczym nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do Szkoły.

§ 14

Kandydaci oraz opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, Regulaminów oraz norm zachowania i postępowania przyjętych jako obowiązujące w Szkole.

 

Skawina, 2019-02-12