Samorząd Uczniowski

Rok Szkolny 2022/2023

Rok Szkolny 2021/2022

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonych wyborów, został wyłoniony nowy skład przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie. Wszystkim kandydatom i osobom wyłonionym podczas wyborów gratulujemy. Wyłonieni uczniowie tworzą tzw. Organ Samorządu, reprezentującym ogół uczniów w szkole.

Skład przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca – Małgorzata Lis
Zastępca Przewodniczącej – Franciszek Sławiński
Sekretarz – Adam Kondek
Członek Samorządu – Anna Faber

Przedstawiamy kilka ważnych zapisów prawnych dotyczących działania Samorządu w naszej szkole.

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
  6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 5. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

Szczegóły prawne ujęte są w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego, który jest opublikowany w bocznej zakładce na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy wszystkich uczniów do działalności w ramach Samorządu. Pamiętajmy, że każdy uczeń szkoły, jest częścią Samorządu.

Wszystkie sprawy kierowane do Dyrektora i Rady Pedagogicznej objęte przepisami o samorządzie, każdy uczeń powinien zgłaszać za pośrednictwem wybranych Organów Samorządu.