Rekrutacja – podania

Szanowni Państwo

Wnioski o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie będą przyjmowane od dnia 1 marca w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2024 roku. 

Wniosek można wypełnić drogą elektroniczną LINK DO WNIOSKU

Do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenie od lekarza pediatry lub innego lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej I stopnia (bez złożenia dokumentu dziecko nie będzie przesłuchiwane),

2. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat,  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole muzycznej lub zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola (patrz Regulamin rekrutacji).

3. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na instrument dęty komisja rekrutacyjna może zażądać przedłożenia  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie dętym – po zakwalifikowaniu się kandydata. Zaświadczenie należy złożyć przed rozpoczęciem nauki w szkole muzycznej.
4. Każde dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej lub szkoły średniej jest zobowiązane do dołączenia do kwestionariusza osobowego w wersji papierowej, kserokopii ostatniego otrzymanego świadectwa szkolnego.

Wnioski przesyłane w formie zdjęć lub skanów na adres e-mail szkoły nie będą rozpatrywane. W przypadku zdecydowania o złożeniu wniosku w wersji papierowej należy złożyć dokumenty w sekretariacie szkoły w godzinach przyjęć stron. Zachęcamy jednak do składania wniosków w wersji elektronicznej.

W przypadku wypełniania wniosków w wersji papierowej wniosek należy wypełnić starannie, pismem drukowanym a w podanej dacie urodzenia dziecka, miesiąc należy wpisać słownie.

Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie „badania przydatności”, które odbędą się w czerwcu 2024 roku – harmonogram wraz z orientacyjną godziną rozpoczęcia przesłuchania dla każdego kandydata zostanie podany w osobnym komunikacie. W przypadku dużej ilości kandydatów przesłuchania mogą odbywać się w czasie kilku dni.

Decyzję o przydziale kandydata do danego instrumentu oraz cyklu kształcenia podejmuje Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z Protokołem Komisji badającej przydatność do nauki w szkole muzycznej, predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie, wieku dziecka, oraz możliwości kadrowych szkoły.

Rodzice składający Wniosek w wersji elektronicznej są zobowiązani przed przesłuchaniem dziecka, osobiście podpisać przesłany Wniosek w formie elektronicznej, oraz złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia.
1. Wersja elektroniczna – należy LINK DO WNIOSKU wypełnić online 
2. Wersja papierowa zostanie wydrukowana w sekretariacie szkoły (po wypełnieniu wniosku online). Wnioski składane online zostaną wydrukowane przez Szkołę. Na wydrukowanej wersji niezbędny jest własnoręczny podpis rodzica lub opiekuna kandydata. Prosimy uzupełnić wniosek o wymagane załączniki – według informacji zamieszczonej powyżej (świadectwo szkolne, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej lub zaświadczenie z placówki przedszkolnej). Prosimy zwracać uwagę na prawidłowość wpisywanych danych dziecka.
Kandydaci, których rodzice/prawni opiekunowie nie złożą kompletu dokumentów prawidłowo wypełnionych przed terminem badania przydatności, nie będą przesłuchiwani.   

Inne informacje TUTAJ 

__________________________________
Do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY I NA KURS PRZYGOTOWAWCZY