Rekrutacja – podania

Szanowni Państwo

Wnioski o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie będą przyjmowane od dnia 1 marca w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2018 roku.

Do wniosku należy dołączyć (w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole muzycznej.
W przypadku ubiegania się o przyjęcie na instrument dęty, do Wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie dętym.
Każde dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum jest zobowiązane do dołączenia do kwestionariusza osobowego w wersji papierowej, kserokopii ostatniego otrzymanego świadectwa szkolnego.

Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie „badania przydatności”, które odbędą się 19 czerwca 2018 roku – harmonogram wraz z orientacyjną godziną rozpoczęcia przesłuchania dla każdego kandydata zostanie podany w osobnym komunikacie. W przypadku dużej iloci kandydatów przesłuchania mogą odbywać się również w kolejnym dniu.

Decyzję o przydziale kandydata do danego instrumentu oraz cyklu kształcenia podejmuje Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z Protokołem Komisji badającej przydatność do nauki w szkole muzycznej, predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie, wieku dziecka, możliwości kadrowych szkoły.

Dziecko może zostać zapisane na listę kandydatów wyłącznie po złożeniu Wniosku w dwóch wersjach: elektronicznej i papierowej.
1. Wersją elektroniczna – należy wypełnić Wniosek online
2. Wersja papierowa zostanie wydrukowana w sekretariacie szkoły (po wypełnieniu wniosku online), niezbędny jest własnoręczny podpis rodzica lub opiekuna kandydata. Prosimy uzupełnić wniosek o wymagane załączniki – według informacji zamieszczonej powyżej (świadectwo szkolne, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej).
Kandydaci, których rodzice/prawni opiekunowie nie złożą kompletu dokumentów prawidłowo wypełnionych, nie będą przesłuchiwani.

__________________________________
Pliki do pobrania:
Wzór – Wniosek o przyjęcie 2018
__________________________________

Kliknij i wypełnij wniosek online