Rekrutacja – podania

Szanowni Państwo

Wnioski o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie będą przyjmowane od dnia 1 marca w nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2019 roku.

Uwaga! Zgodnie z Art. 142 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe: cyt.: ” Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły (…) artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole (…) artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.”. Zaświadczenie należy dołączyć najpóźniej w dniu przesłuchania, przed przystąpieniem kandydata do przesłuchania. 

Do wniosku należy dołączyć (w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole muzycznej lub zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola (patrz Regulamin rekrutacji).
W przypadku ubiegania się o przyjęcie na instrument dęty, komisja może zażądać przedłożenia  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie dętym – przed rozpoczęciem nauki w szkole.
Każde dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum jest zobowiązane do dołączenia do kwestionariusza osobowego w wersji papierowej, kserokopii ostatniego otrzymanego świadectwa szkolnego.

Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie „badania przydatności”, które odbędą się 11 – 12 czerwca 2019 roku – harmonogram wraz z orientacyjną godziną rozpoczęcia przesłuchania dla każdego kandydata zostanie podany w osobnym komunikacie. W przypadku dużej iloci kandydatów przesłuchania mogą odbywać się również w kolejnych dniach.

Decyzję o przydziale kandydata do danego instrumentu oraz cyklu kształcenia podejmuje Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z Protokołem Komisji badającej przydatność do nauki w szkole muzycznej, predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie, wieku dziecka, możliwości kadrowych szkoły.

Rodzice składający Wniosek w wersji elektronicznej są zobowiązani przed przesłuchaniem dziecka, osobiście podpisać przesłany Wniosek w formie elektronicznej, oraz złożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia.
1. Wersja elektroniczna – należy wypełnić Wniosek online
2. Wersja papierowa zostanie wydrukowana w sekretariacie szkoły (po wypełnieniu wniosku online), niezbędny jest własnoręczny podpis rodzica lub opiekuna kandydata. Prosimy uzupełnić wniosek o wymagane załączniki – według informacji zamieszczonej powyżej (świadectwo szkolne, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej).
Kandydaci, których rodzice/prawni opiekunowie nie złożą kompletu dokumentów prawidłowo wypełnionych, nie będą przesłuchiwani.

__________________________________
Pliki do pobrania:
Wzór – Wniosek o przyjęcie  2019
__________________________________

Kliknij i wypełnij wniosek online