Regulamin ucznia

REGULAMIN UCZNIA

SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W SKAWINIE

Uczeń ma obowiązek:

 1. Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły.
 2. Godnie reprezentować szkołę zarówno na terenie szkoły jak i poza nią.
 3. Systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia.
 4. Systematycznie ćwiczyć na instrumencie, odrabiać prace domowe, przygotowywać się na zajęcia szkolne.
 5. Dobrze wykorzystywać czas przeznaczony na naukę podczas lekcji.
 6. Starannie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych.
 7. Przestrzegać zasad bezpiecznego postępowania w szkole i poza nią.
 8. Swoim zachowaniem nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych.
 9. Nosić strój koncertowy w czasie koncertów, uroczystości szkolnych oraz wycieczek poza teren szkoły związanych z działalnością statutową szkoły.
 10. Chronić przyrodę.
 11. Dbać o mienie szkoły, kolegów, innych osób oraz własne.
 12. Naprawić wyrządzone przez siebie szkody.
 13. Odnosić się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 14. Przeciwstawiać się brutalności i wulgarności.
 15. Godnie reprezentować szkołę, dbać o jej dobre imię.
 16. Bezwzględnie przestrzegać zakazu posiadania i spożywania alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających oraz palenia tytoniu.
 17. Przestrzegać ustalonych zasad przebywania w poszczególnych pomieszczeniach szkolnych.
 18. Zostawiać okrycia wierzchnie w szatni, nosić obuwie zmienne.
 19. W sali rytmiki przebywać wyłącznie w baletkach lub innym obuwiu nie używanym w innych pomieszczeniach.
 20. Dbać o zdrowie i higienę osobistą.
 21. Dbać o instrumenty muzyczne, wyposażenie szkoły, w tym naścienne ekrany akustyczne w salach lekcyjnych.
 22. Przestrzegać zakazu wnoszenia na teren szkoły ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów.
 23. Zwalniać się z lekcji wyłącznie na wniosek rodziców lub nauczyciela.
 24. Uczestniczyć w życiu artystycznym szkoły, w organizowanych przez szkołę imprezach artystycznych, koncertach, projekcjach itp.
 25. Aktywnie uczestniczyć w występach organizowanych przez szkołę zarówno w pomieszczeniach szkoły jak i poza szkołą.
 26. Bezwzględnie stosować się do poleceń pracowników szkoły podczas przebywania na korytarzu szkolnym.
 27. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły.
 28. Osiągać pozytywne wyniki nauczania.

Uczeń ma prawo do:

 1. Zapoznania się z programem nauczania.
 2. Zapoznania z przysługującymi mu prawami.
 3. Higienicznych warunków uczenia się.
 4. Życzliwego i równego traktowania.
 5. Opieki, bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
 6. Swobodnego wyrażania swoich myśli i poglądów.
 7. Poszanowania jego godności i zachowania w tajemnicy jego problemów.
 8. Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach i imprezach szkolnych.
 9. Wyrażania swoich wątpliwości dotyczących treści nauczania i uzyskiwania wyjaśnień w tych sprawach i odpowiedzi.
 10. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, festiwalach w szkole oraz za zgodą dyrekcji szkoły poza szkołą.
 11. Sprawiedliwej obiektywnej oceny zgodnej z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
 12. Korzystania z wyznaczonych do ćwiczeń pomieszczeń szkolnych, instrumentów szkolnych przeznaczonych do ćwiczeń umieszczonych w salach szkoły (w miarę wolnych od zajęć sal).
 13. Działalności w samorządzie szkoły.
 14. Egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego na ustalonych zasadach.
 15. Organizowania działalności w zakresie wolontariatu.