Informacje RODO w czasie zajęć zdalnych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) w związku z 68. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz ustawy dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) Dyrektor Szkoły Muzycznej  I stopnia z siedzibą w Skawinie ul. Witosa 4, 32-050 Skawina, informuje, że dodatkowe dane osobowe tj. adres e-mail ucznia, login komunikatora internetowego, wizerunek ucznia przetwarzany w trakcie połączenia online przetwarzane będą w celu usprawnienia realizacji nauczania zdalnego za pośrednictwem dodatkowych kanałów komunikacji. Udostępnienie danych dodatkowych ucznia przez jego opiekuna prawnego jest dobrowolne. 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych– korespondencja elektroniczna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:

 1. Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie, reprezentowana przez Dyrektora Konrada Szotę, z siedzibą w Skawinie ul. Witosa 4, 32-050 Skawina, adres poczty e-mail: smuz.sk@gmail.com

 • Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Panem Pawłem Chochół poprzez email iodo@gminaskawina.pl  tel. (+48) 606 487 587 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1.

 • Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności wykonywanie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
 2. skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w treści korespondencji email lub innej formie korespondencji elektronicznej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) w związku z art. 68. ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, ustawy dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych); art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej).
 3. przyjęcia oraz rozpatrzenia sprawy opisanej w korespondencji email lub innej formie korespondencji elektronicznej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolnie udzielona zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych);
 4. na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie informacji potrzebnych np. w razie sporu; prawnie uzasadniony interes nie dotyczy to przetwarzania, którego dokonuje organ w ramach realizacji swoich zadań;
 5. archiwalnym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa – Instrukcja Kancelaryjna) oraz przepisów dotyczących narodowego zasobu archiwalnego;
 6. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione;

 1. podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy (jeżeli sprawa wymaga przekazania);
 2. podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 3. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub wydanego przez Administratora pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 4. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych;
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 3. żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e);
 4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 5. ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
 6. sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, login komunikatora, jest konieczne do skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie realizacji procesu zdalnego nauczania (bez tych danych kontakt będzie niemożliwy)

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;