Regulamin Rekrutacji

Regulamin Rekrutacji

Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie

Regulamin został opracowany na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 686).

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245).

3. Statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie.

§ 1.

1.Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie, zwanej dalej „Szkołą”, jest ukończenie w danym roku kalendarzowym 5 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Szkoły, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na ubieganie się o przyjęcie do Szkoły przez kandydata przekraczającego limity wiekowe określone w ust. 1.

§ 2.

1. Do nauczania w cyklu 6 – letnim przyjmowane są dzieci w wieku od 5 – 10 lat na instrumenty: fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon, perkusja, flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon.

2. Do nauczania w cyklu 4 – letnim przyjmowane są dzieci w wieku od 8 -16 lat na instrumenty dęte, akordeon, perkusję, wiolonczelę, gitarę, altówkę.

3. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do cyklu 4 – letniego lub 6 – letniego, każdorazowo podejmuje dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z indywidualnymi predyspozycjami i rozwojem psychofizycznym dziecka wykazanych w Protokole Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3.

1. Szkoła prowadzi poradnictwo dla kandydatów obejmujące w szczególności informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.

2. Szkoła prowadzi okresową działalność konsultacyjną, w formie kursów przygotowujących kandydatów do kształcenia w szkole muzycznej.

3. Uczestnictwo w kursach wymienionych w ust. 2 nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do Szkoły.

4. Szkoła prowadzi wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określa możliwość i celowość wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia.

§ 4.

1. Rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły składają podanie w terminie od dnia 1 marca do dnia 5 czerwca.

2. W podaniu należy obowiązkowo wpisać obok nazwiska PESEL kandydata.

3. Do podania należy dołączyć:

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w Szkole – w przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat;

2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

3) kopię świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły ogólnokształcącej – w przypadku kandydata, który uczęszcza już do szkoły podstawowej lub gimnazjum;

4) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na instrumencie dętym, wydane przez lekarza specjalistę – dotyczy kandydata ubiegającego się o przyjęcie na instrument dęty.

4. Za przeciwwskazania do gry na instrumentach dętych uważa się m.in. poważne wady ortodontyczne, astmę, poważne choroby oczu (jaskra, choroby siatkówki, duża krótkowzroczność itp.) i inne.

§ 5.

1. Kwalifikacja kandydatów do Szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.

2. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych i predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie.

3. Badanie uzdolnień muzycznych polega na sprawdzeniu predyspozycji kandydata:

1) słuchu melodycznego;

2) słuchu harmonicznego;

3) poczucia rytmu;

4) pamięci muzycznej.

4. Sprawdzenie predyspozycji wymienionych w ust. 3. polega na:

1) zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;

2) zaśpiewaniu piosenki wymienionej w pkt 1) lub jej fragmentu od różnych dźwięków, podanych przez nauczyciela;

3) wyklaskaniu rytmu, zaprezentowanego przez nauczyciela;

4) powtarzaniu głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela;

5) zaśpiewaniu melodii zagranej przez nauczyciela i określenie jej trybu (dur-moll);

6) zaśpiewaniu ostatniego dźwięku (toniki) w melodii zagranej przez nauczyciela;

7) określeniu dźwięków wysokich, średnich i niskich;

8) wysłyszeniu ilości dźwięków w akordzie;

9) zauważeniu i wskazaniu zmiany dźwięku w akordzie;

10) sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psychofizycznych.

5. Badane poszczególne predyspozycje kandydata wymienione w ust. 4. podlegają ocenie punktowej (0 – 25 punktów).

6. Ostateczna ocena kandydata, będąca średnią uzyskanych punktów, decyduje o przyjęciu kandydata do Szkoły.

7. Minimalna średnia ilość punktów kwalifikująca kandydata do kształcenia muzycznego wynosi 18 punktów i odpowiada ocenie dobrej.

§ 6.

1.  W celu przeprowadzenia badania przydatności Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli Szkoły komisję rekrutacyjną, zwaną dalej „komisją” i wyznacza jej skład oraz przewodniczącego, a także określa zadania członków komisji.

2. Komisja liczy co najmniej 3 osoby.

3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć wymienionych w § 5. ust. 3 – 6;

2) ustalenie terminu badania przydatności dla poszczególnych kandydatów;

3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności;

4) przeprowadzenie badania przydatności.

5) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

4. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności oraz uzyskane przez nich oceny.

5. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 4, komisja sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do Szkoły oraz przekazuje listę Dyrektorowi Szkoły.

6. Komisja sugeruje w protokole typ instrumentu, na którym może rozpocząć naukę kandydat, po zapoznaniu się z indywidualnymi predyspozycjami kandydata przy uwzględnieniu wskazań rodziców zapisanych w Wniosku. Ostateczną decyzję w doborze instrumentu podejmuje dyrektor.

7. O przyjęciu kandydata do Szkoły decyduje średnia ilość punktów otrzymanych podczas badania przydatności.

8. Protokół, o którym mowa w ust. 4, jest przechowywany w Szkole przez okres kształcenia ucznia.

9. Termin przeprowadzenia badania przydatności wyznacza Dyrektor Szkoły, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

10. Szkoła podaje termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności do publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed jego przeprowadzeniem poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w Szkole oraz na stronie internetowej Szkoły.

11. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności równe i właściwe warunki jego przeprowadzenia.

§ 7.

1. Decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie wyniku kwalifikującego ustalonego przez komisję rekrutacyjną.

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikacyjny, o którym mowa w § 6 ust. 5, jest większa niż ilość miejsc, Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację oraz mają wyższą średnią ocen na świadectwie szkoły ogólnokształcącej, a z pozostałych kandydatów tworzy listę rezerwową.

3. Kandydat z listy rezerwowej może być przyjęty do Szkoły w przypadku niezgłoszenia się ucznia na początku roku szkolnego lub jego rezygnacji z nauki w ciągu pierwszych dwóch miesięcy.

4. Dyrektor Szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły w terminie do dnia 5 sierpnia Roku Szkolnego poprzedzającego Rok Szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

§ 8.

1.  Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza, na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego, który ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

2. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana spośród nauczycieli Szkoły przez Dyrektora Szkoły, który wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania.

3. Do zadań komisji kwalifikacyjnej należy, zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go o warunkach przeprowadzenia i tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego;

4 Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, który przekazuje Dyrektorowi Szkoły.

5. Dyrektor Szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.

6. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez Szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

7. Termin egzaminu kwalifikacyjnego wyznaczony przez Dyrektora Szkoły przypada w terminie przeprowadzania badania przydatności.

§ 9.

1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia, uczeń może być przyjęty do Szkoły w ciągu roku szkolnego.

2. Dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły do innej.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 8 stosuje się odpowiednio.

4. W przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły w trakcie roku szkolnego termin egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

5. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności, o których mowa w § 8 i 9, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

§ 10.

Traci moc Regulamin rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie z dnia 1 marca 2016 roku r.

§ 11.

Niniejszy Regulamin rekrutacji kandydatów do Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2019 roku.

Skawina, 2019-02-12