W związku z ukazaniem się podpisanego Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (poz. 2301)

informuję:

  1. od dnia 20 grudnia 2021 r. do dania 9 stycznia 2022 r. zajęcia w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie realizowane są z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
  2. w przypadku uzasadnionego zgłoszenia przez nauczyciela, dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2021/2022 przystępują do egzaminu końcowego z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu końcowego.  
  3. przesłuchania śródroczne z przedmiotu głównego odbywają się na dotychczasowych zasadach w odpowiednio zmienionych terminach, dostosowanych do zapisów przedmiotowego rozporządzenia.
  4. terminy przesłuchań z przedmiotu głównego zostają ustalone z dyrektorem i ogłoszone przez kierowników sekcji.
  5. nauczyciel prowadzący przedmiot główny informuje ucznia o ustalonym terminie przesłuchania śródrocznego z przedmiotu głównego.

Konrad Szota
Dyrektor
Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie