Kochani Uczniowie,
zapraszamy Was do wzięcia udziału w Wewnątrzszkolnym Internetowym Konkursie dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie.
Będzie to „Konkurs Solistów Lato 2020”.
Życzymy powodzenia!!!!

Regulamin wewnątrzszkolnego – internetowego konkursu
dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie

„Konkurs Solistów Lato 2020”

CELE KONKURSU
podniesienie poziomu wykonawczo – artystycznego uczniów;
stworzenie uczniom możliwości prezentacji swojej pracy;
prezentacja Szkoły i jej uczniów w środowisku lokalnym;
umiejętność korzystania ze współczesnych form komunikacji internetowej;
TERMIN
19.06.2020 r. do 31.08.2020 r.
PRZEBIEG KONKURSU
konkurs jest dwuetapowy, oceniany w oddzielnych grupach wiekowych:
◦ do 10 lat; (rok urodzenia 2010 i późniejszy)
◦ od 11 lat;(rok urodzenie 2009 i wcześniejszy)
warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie nagrania video
swojemu pedagogowi z przedmiotu głównego do dnia 26.06.2020 r.;
nagranie ma stanowić jeden niepodzielny plik (nie może być złączony z kilku
nagrań);
w tytule pliku należy podać:
◦ nazwisko i imię uczestnika;
◦ rok urodzenia;
◦ tytuł nagranego utworu;
nadesłanie nagrania jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
rodziców/opiekunów prawnych na ewentualne zamieszczenie go na stronie
internetowej Szkoły oraz w ogólnodostępnym serwisie YouTube;
do drugiego etapu, jury powołane przez Dyrektora Szkoły zakwalifikuje
uczniów, którzy zaprezentują nagrania o najwyższych walorach
artystycznych;
drugi etap konkursu trwa do dnia 31.08.2020 r.;
laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy otrzymają do dnia 31.08.2020
r. najwięcej polubieni – lajków na platformie YouTube;
ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się z początkiem roku szkolnego
2020/2021;
laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę
Rodziców.

Skawina 2020-06-18